Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Om tänkande, vetenskap, Bibeln och antiintellektualism - svar på en kommentar

Jag fick en kommentar på ett tidigare inlägg igår som jag tänkte svara på i formen av ett nytt inlägg. Detta inlägg får också fungera som platsen för vidare diskussion av detta. Läs gärna kommentaren i sin helhet (den är inte så lång). Jag kommer att citera delar från den.

Liene (som är mycket välkommen hit till bloggen) skriver:

Vet du varför filosofisk tänkande får för lite utrymme hos kristna? för att ens egna tankar leder en fel. Man ska lyssna bara på den heliga anden.

Om du inte kan lita på dina egna tankar, hur kan du då veta att ”ens egna tankar leder en fel”? Påståendet att ”ens egna tankar leder en fel” är ju just dina tankar. Även om det är någon annan som är förmedlat det påståendet till dig så är det ofrånkomligt att dina egna tankar (ditt tänkande) är inblandade, exempelvis när du tar ställning ...

Läs mer

Nej, det räcker inte med bibelstudier!

Har avverkat två seminariepass på Tejp Norr 2012 med rubriken ”Kristen tro, vetande och vetenskap”. Rubriken känns igen från mitt tidigare seminarium på Livskraft Polar. Innehållet också – i alla fall delvis.

Seminariebeskrivningen löd som följer:

Vetenskap och gudstro framställs ofta som två parter i konflikt med varandra, där den förstnämnda är det enda möjliga alternativet för en tänkande människa. Men hur är det egentligen? Vad innebär det att veta? Vad är vetenskap? Och hur förhåller sig gudstro till dessa saker? Här reder vi ut begreppen. Ligger konflikten verkligen mellan vetenskap och gudstro?

I vilket fall som helst var det riktigt kul att, åter igen, prata om kristen tro i relation till kunskaps- och vetenskapsteori (inklusive två argument för Guds existens, ett argument för Jesu uppståndelse samt en kort genomgång av det evolutionära argumentet mot naturalism).

Något jag upptäcker varje gång jag gör något liknande är hur komprimerat det blir. Det ...

Läs mer

C-uppsats: Alvin Plantingas evolutionära argumentet mot naturalism

Jag har för första gången på mer än ett år läst igenom min C-uppsats. Det kändes väldigt annorlunda att läsa den nu jämfört med hur det kändes mitt i skrivandet och korrekturläsandet. Gårdagens genomläsning var kort sagt en mycket mer positiv upplevelse.

Jag är fortfarande nöjd med uppsatsen och har därför bestämt mig för att publicera den här och nu. Så här har ni den:

Alvin Plantingas evolutionära argumentet mot naturalism (PDF)

(Om någon är nyfiken på det formella betyget så blev det ett VG.)

Läs mer

Sturmark, Gud och moralen

Jag tittade på samtalet mellan Marcus Birro och Christer Sturmark tidigare idag. Det handlade kanske inte så mycket om det ämne som var annonserat (Gud och moralen) men det var helt klart både intressant och underhållande. Tänkte bara kort kommentera en sak som Sturmark sa, som faktiskt hade med ämnet att göra:

Men jag tror inte att moralen kommer ifrån Gud. Och egentligen så skulle jag vilja säga att kristna har samma… problem att förhålla sig till, eftersom… jag tror inte ens du [...] som är gudstroende skulle säga att Gud avgör vad som är moraliskt gott. Jag tror inte du skulle säga att Gud skulle kunna bestämma att det är moraliskt rätt att döda oskyldiga barn. Det skulle du säga att det kan han inte göra, Gud. Eller hur? [...] Och då är det ju så att då är det ju fel att mörda oskyldiga barn oavsett om Gud finns eller ...

Läs mer

Trosföreställningar har konsekvenser

Jag läste för ett par dagar sedan en insändare i Dagen med rubriken ”Den farligaste typen av ateism” som jag inte har haft tid att kommentera förrän nu.

Författaren nämner teoretisk och praktisk ateism. Den så kallade nyateismen placeras i facket teoretisk ateism och författaren anser att de (kristna) som målar upp denna som ett ”nytt och allvarlig hot [...] gör det lite väl enkelt för sig”. De ser inte att problemet – eller hotet – snarare finns i den praktiska ateismen som bland annat kommer till uttryck i att ”[...] till och med kyrkan, är full av människor som med sin mun säger att de tror, men lever sina liv som om Gud aldrig funnits”.

Jag menar emellertid att författaren till insändaren (också) gör det lite väl enkelt för sig.

Människors uppfattningar tycks påverka deras handlande i olika hög grad. De som språkligt ger uttryck för en uppfattning eller trosföreställning handlar inte alltid ...

Läs mer

Tankefel i kyrkan #3: Ekvivokation (eller att pressa in egna definitioner i bibeltexterna)

Ekvivokation är ett logiskt felslut som består i att man i ett argument använder ett visst ord med olika betydelser i olika premisser. Ett exempel är:

  1. Havregrynsgröt är bättre än ingenting.
  2. Ingenting är bättre än oxfilé.
  3. Alltså är havregrynsgröt bättre än oxfilé.

I premiss 1 har ordet ‘ingenting’ betydelsen ”inte någon mat alls”, men i premiss 2 har ‘ingenting’ betydelsen ”inte någon annan maträtt”.

I kyrkan förekommer en variant av detta felslut i samband med bibeltolkning. Det går vanligen till så att någon läser och refererar till en bibeltext som antas styrka att något är på ett visst sätt, men Bibelns egna definitioner av vissa ord i texten ersätts med egna definitioner, och slutsatsen antas vara att Bibeln bekräftar innehållet i ens egna definitioner av orden (även om man såklart inte påtalar att det är ens egna definitioner).

För att tydliggöra detta är ett exempel på sin plats:

  1. I Johannesevangeliet ...
Läs mer

Torbjörn Carlssons tunna resonemang skramlar på rätt bra

Torbjörn Carlsson, krönikör i Piteå-Tidningen, berör med viss frekvens kristen tro, och då vanligen på ett raljerande sätt. I Carlssons senaste krönika, rubricerad ”Kanske är Gud ett virus”, skrivs ett par saker jag vill kommentera:

Därmed över till Jesus. Det finns inga samtida dokument som styrker att han överhuvudtaget funnits. De nedtecknade utsagor som existerar skrevs 50-100 år efter hans död.

Här behöver man inte säga mycket mer än: Och?

Det är korrekt att det inte finns några samtida dokument, men vilken slutsats bör vi dra av detta? Att Jesus egentligen aldrig har existerat? Det är en, bland historiker, väldigt kontroversiell slutsats, och bevisbördan vilar på Carlsson ifall han vill hävda detta.

I kristendomen jämställs han med Gud. En ren hädelse om man läser första budordet i gamla testamentet.

”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”.

Carlsson har uppenbarligen inte förstått treenighetsläran. Jesus är, enligt kristendomen, inte ytterligare en ...

Läs mer

Stefan Gustavsson om Gud i Gamla Testamentet

I föregående inlägg och den efterföljande diskussionen berörs ämnet Gud i Gamla Testamentet. Jag kan känna att mina egna argumentationslinjer lämnar en hel del frågor obesvarade. Jag argumenterar exempelvis för att det är omöjligt att Gud begår ett moraliskt orätt, då det förutsätter att Gud är underställd en morallag, vilket per definition är omöjligt (eftersom Gud är det högsta tänkbara och därmed inte kan vara underställd något).

Vad detta, att Gud är det högsta tänkbara, säger om Guds karaktär kan diskuteras. Klart är dock att det i den kristna trons mer omfattande beskrivningar av Guds karaktär och handlande finns ett verkligt, potentiellt problem:

Gud beskrivs i kristen tro som kärleksfull, barmhärtig, rättfärdig, rättvis etc, men är detta verkligen förenligt med Guds handlande i Gamla Testamentet?

Det ska dock sägas att detta, om och i den mån det är ett problem, är ett internt problem i kristen tro. Dvs. det potentiella ...

Läs mer

Craig - en medioker filosof och folkmordsförsvarare?

Jag råkade se att Patrik Lindenfors på Humanistbloggen har kommenterat William Lane Craigs besök i Stockholm i ett inlägg med rubriken ”Folkmordsförsvarare pratar i Stockholm ikväll”

Jag är smått tveksam till att överhuvudtaget ägna ohederliga grepp som dessa någon tid och energi, men samtidigt lockar det att belysa detta. Så här följer ett kortare citat samt kommentarer till detta:

Den mediokre filosofen och folkmordsförsvararen William Lane Craig pratar i Stockholm ikväll, inbjuden av organisationen Apologia som verkar för den kristna trons försvar. Craig är ökänd för sitt försvar av folkmorden som finns skildrade i Bibeln.

1. ‘Folkmord’ är med rätta ett väldigt (negativt) värdeladdat ord. Vi ryggar – återigen med rätta – tillbaka inför ordets denotationer. Att tillskriva någon epitetet ”folkmordsförsvarare” är således ett effektivt sätt att misstänkliggöra och svartmåla denne någon.

Att göra detta är hederligt endast om det är sant att personen i fråga försvarar det man i allmänhet menar ...

Läs mer

Tankefel i kyrkan #2: Falsk dikotomi

En falsk dikotomi (eller ett falskt dilemma) består i att man framställer alternativ A och B som de enda tillgängliga alternativen, trots att det i själva verket finns fler.

Exempel:

”Är Bibeln ofelbar in i minsta detalj eller är den bara en samling sagor?”
Det här förutsätter att det inte finns något annat alternativ än att Bibeln är ofelbar in i minsta detalj och att den bara är en samling sagor, men det finns såklart fler alternativ än så.

”Kan man greppa Gud med intellektet fullt ut eller är intellektet betydelselöst för tron?”
Det behöver antagligen inte sägas, men det finns en multitud av andra alternativ på skalan mellan fulltillräcklighet och irrelevans.

”Om man tror på Bibeln så tror man att jorden är 6 000 år gammal, annars tror man inte på Bibeln.”
Det här förutsätter att tro på Bibeln är detsamma som tro på en viss tolkning av Bibeln ...

Läs mer