Hanne Kjöller gör en ansats till att diskutera abortfrågan i en krönika i Expressen idag. Låt oss analysera!

Kjöller börjar med att påtala att valet inte står mellan aborter och inte, utan mellan legala och illegala aborter. Det är fullt möjligt att det förhåller sig så, men detta är i sig inte tillräckligt för att avgöra frågan. Det faktum att brott mot en viss lag förekommer är i sig naturligtvis inte ett skäl att avskaffa lagen i fråga. Inte heller är det faktum att lagbrytare skadar sig själva i sig ett skäl att avskaffa en lag eller på annat sätt underlätta lagbrottet för lagbrytarna. Det tycks, om vi ska vara lite konkreta, helt uppenbart att vi inte bör avkriminalisera mord bara för att mord förekommer. Lika uppenbart tycks det vara att vi inte bör tillhandahålla säkra sätt att döda bara för att mördare annars riskerar att skada sig själva. Lagen är ju rimligen till för att skydda offret, inte förövaren.

Nu nämnde jag mord i stycket ovan, vilket vissa anser är en orättvis jämförelse när vi pratar om abort. Det illustrerar emellertid min poäng: Den moraliska statusen hos en handling eller företeelse påverkar i allra högsta grad vad den politiska/rättsliga responsen bör vara. 

Det är sannolikt få som anser att alla moraliskt felaktiga handlingar bör vara olagliga, men det är också sannolikt få som anser att moral är irrelevant för lagstiftningen. Att utan giltiga skäl (exempelvis nödvärn) döda en annan människa är ett exempel på en moraliskt orätt handling av en sådan dignitet att den motiverar statlig kontroll och rättsliga konsekvenser.

Att valet inte står mellan aborter och inga aborter, utan mellan legala och illegala aborter, är ett rimligt argument för en liberal abortlagstiftning om man förutsätter att ingen fullvärdig människas rätt till liv kränks vid en abort, men utan den premissen är det tveksamt.

Låt oss då se vad Kjöller har att säga i den moraliska frågan. Kjöller slår fast att fostret/embryot minsann inte blir en fullvärdig människa vid befruktningsögonblicket (denna term försöker hon också misstänkliggöra genom att kalla den "en religiöst färgad hitte-på-term", trots att det är helt uppenbart vad som, rent biologiskt, avses med denna term), eftersom att fostrets/embryots utveckling sker stegvis. 

Det är liksom hennes argument; eftersom att utvecklingen sker stegvis så är det inte en fullvärdig människa från befruktningsögonblicket.

Man behöver inte ha svart bälte i argumentationsanalys för att se att det ena inte följer av det andra. Det är endast om man lägger till ytterligare premisser som slutsatsen kan nås. En sådan premiss skulle kunna vara att en människa tidigt i utvecklingen saknar de egenskaper som gör en människa fullvärdig. 

Jag vill dock påstå att alla förslag på sådana egenskaper som jag har sett hittills urholkar människovärdet på ett (obehagligt) sätt som inte ens den som propagerar för fri abort vill kännas vid.

Till sist, låt oss göra ett litet tankeexperiment. Anta att ett lägenhetshus ska rivas genom exempelvis en kontrollerad sprängning. Anta nu också att någon säger sig har skymtat något i ett fönster som kan vara en människa. Situationen är således sådan att man inte vet om rivningen kommer att döda en människa eller inte. Vad gör man? Fortsätter med sprängningen eftersom att man inte vet säkert att det finns en människa i huset? Knappast. Eftersom att man inte vet att huset är helt folktomt så gör man naturligtvis en genomsökning för att försäkra sig om att huset är folktomt.

Osäkerheten kring huruvida man kommer att döda en människa borgar för försiktighet. Det är en mycket rimlig princip. Precis samma princip tillämpas exempelvis av jägare, som inte skjuter på något som rör sig om det inte går säkerställa att det är en älg och inte en människa. Åter igen, mycket rimligt.

Jag föreslår att samma försiktighetsprincip tillämpas på abort. Om man inte säkert kan säga om aborten dödar en människa eller inte, då är det rimligt att låta bli. Utförandet av en abort liknar annars rivningen av ett hus i vilket det kanske finns människor eller en jägares oförsiktiga skott mot något som rör sig i en buske och som kan vara en människa.