Om Gud är allvetande och därmed också har ofelbar kunskap om framtiden, kan vi verkligen ha fri vilja då? Med att människan har fri vilja avses att hon ensam orsakar sina val och att inget tvingar henne att välja som hon väljer. Är dessa två ting, ofelbar kunskap om framtiden (härefter kallad gudomlig förkunskap) och fri vilja, förenliga med varandra?

Om Gud vet att Kalle den 30:e mars kommer att råna en bank, då kommer Kalle att råna en bank den 30:a mars. Alltså är det redan bestämt vad Kalle ska göra och således har Kalle inte någon fri vilja, eller?

Argumentet ser ut ungefär så här:

(1) Om Gud vet att k kommer att göra x, då kommer k att göra x
(2) Gud vet att k kommer att göra x
(3) Alltså måste k göra x

Om k måste göra x, då är k oundvikligt. Och om det handlar om Kalle som måste råna banken, då kan inte Kalle undvika att råna banken. Kalle har således ingen frihet, utan hans handlingar är förutbestämda.

De som resonerar så här gör ett logiskt misstag, menar jag. Premisserna, (1) och (2), leder omöjligt fram till slutsatsen (3). Felet ligger i att man utifrån (1), då kommer k att göra x, drar slutsatsen alltså måste k göra x. Man gör felaktigt ett kommer till ett måste.

Den korrekta slutsatsen är:

(3) Alltså kommer k göra x

Vad är skillnaden? Betyder det inte precis samma sak, fast med andra ord? Nej. Förvisso kommer Kalle att göra x, men den avgörande frågan är varför? Varför kommer Kalle att göra x? Svaret är: Kalle kommer att göra x därför att han frivilligt väljer att göra x, inte för att han måste göra x.

Det är väldigt viktigt att lägga märke till hur den logiska följden skiljer sig från den kronologiska följden i argumentet ovan. Guds vetande av att Kalle frivilligt kommer att göra x ligger logiskt efter att Kalle frivilligt gör x, men kronologiskt före.

Logiskt: Kalle gör x, sedan Gud vet att Kalle gör x
Kronologiskt: Gud vet att Kalle gör x, sedan Kalle gör x

Nu kan man givetvis fråga sig hur Gud kan veta något om framtiden, men hur är inte viktigt för argumentet. Det är för argumentets skull inte ens viktigt att Gud existerar. Gud kan bytas ut mot vilken allvetande entitet som helst och argumentet fungerar ändå. Allt argumentet visar är ju att mänsklig frihet och säker kunskap om framtiden är kompatibla med varandra. Inget av dessa två ting behöver alltså existera i verkligheten för att slutsatsen att det inte finns någon logisk motsättning ska kunna nås.

Det ska dock sägas att inte alla kristna grupper håller med om att människan har fri vilja, åtminstone inte i den form jag kort beskriver i inledningen. Den mest kända teologi som inte menar att människan har fri vilja är kalvinismen. Katolska Kyrkan och många av de protestantiska kyrkorna och samfunden menar dock att människan har fri vilja.