Socialdemokraterna har offentliggjort sina planer på att förbjuda religiösa friskolor. Det är helt uppenbart vilken sorts skolor och vilken typ av ideologi/livsåskådning de egentligen vill komma åt, men istället för att prata högt om det så ska barnet kastas ut med badvattnet. Det är liksom enklast så. Man vill ju inte bli stämplad som islamofob, vilket man riskerar om man talar högt om det man nu väljer att inte tala så högt om. Elefanten får således stå där i rummet utan kommentar.

Socialdemokraternas undermåliga resonemang bygger emellertid också på ett antagande som närmast kan beskrivas som en faktoid. Närmare bestämt idén om att religion är ett ting, ett homogent fenomen och/eller en stringent definierad kategori. Så är dock inte fallet.

I Nationalencyklopedin återfinns följande beskrivning: "en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition".

Detta är, så långt det sträcker sig, korrekt, men det är värre än så: De kulturyttringar, ideologier och/eller livsåskådningar som vanligen kastas in under rubriken "religion" saknar meningsfulla gemensamma nämnare. Det en pingstvän (medlem i pingstkyrkan) i Borås har gemensamt med en hindu i Katmandu är i princip att ingen av dem kan beskrivas som filosofiska materialister, vilket innebär att det gemensamma är extremt mycket tunnare än vad användningen av religionsbegreppet implicerar.

Religionsbegreppet behandlas och används som om religion är en meningsfull kategori och ett verkligt fenomen, men så är alltså inte fallet.

Religion i den bemärkelsen finns inte.

Vad som däremot finns är en massa olika idéer, olika sätt att leva och olika livsåskådningar. Att tänka att den mest signifikativa skillnaden mellan alla dessa är huruvida de godtyckligt kastas in under rubriken "religiösa" eller inte, det är ett misstag som leder bort från den betydligt mer intressanta diskussionen om det verkliga innehållet i olika livsåskådningar och världsbilder samt deras meriter.

Om vi ändå ska envisas med att använda religionsbegreppet så har jag ett förslag på definition: Sådant som Richard Dawkins och hans lärjungar inte gillar.

(Ja, jag skämtar. Den definitionen fungerar inte heller, även om den fångar något substantiellt om hur religionsbegreppet används i vår kultursfär.)